Language:
Polish English

REGULAMIN KWALIFIKACJI: MISTRZOSTWA W TESTOWANIU OPROGRAMOWANIA TESTINGCUP 2019

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Kwalifikacje (dalej zwane „Kwalifikacjami”) na Mistrzostwa w Testowaniu Oprogramowania TestingCup (dalej zwane: „Mistrzostwami”, „TestingCup”) organizowane są przez 21CN Radosław Smilgin, firmę z siedzibą w Katowicach (kod: 40-092), ul. Adama Mickiewicza 15 p. 411 (dalej zwanym „Organizatorem”).

2. Organizator powoła Komisję Sędziowską, która będzie czuwać nad przebiegiem Kwalifikacji, oceniać prace uczestników oraz wyłoni osoby zakwalifikowane.

3. Kwalifikacje odbędą się 1-2 lutego 2019 r. zdalnie (online).

4. Celem Kwalifikacji jest wyłonienie uczestników Mistrzostw.

4.1. Dokonując zgłoszenia na Kwalifikacje uczestnik deklaruje chęć udziału w Mistrzostwach.

5. W Kwalifikacjach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które nie są wyłączone z udziału Regulaminem i spełniają warunki Regulaminu Mistrzostw.

6. Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej.

7. Możliwy jest start w tylko jednej kategorii.

8. W Kwalifikacjach nie mogą uczestniczyć osoby bezpośrednio zaangażowane w ich przygotowanie oraz zaangażowane w organizację danej edycji wydarzenia.

§ 2. ZAPISY NA KWALIFIKACJE DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH I DLA DRUŻYN

1. Warunkiem uczestnictwa w Kwalifikacjach jako uczestnik indywidualny lub drużyna jest zarejestrowanie się poprzez stronę testingcup.pl i przejście weryfikacji prawdziwości i poprawności podanych danych.

2. Udział w kwalifikacjach na Mistrzostwa jest bezpłatny.

3. Rejestracja na Kwalifikacje będzie możliwa w terminie 28.01-31.01.2019 r.

4. Uczestnik indywidualny Kwalifikacji oznaczony jest “imieniem (imionami) i nazwiskiem” lub “imieniem (imionami) i nazwiskiem / nazwą firmy” w przypadku uczestnictwa z ramienia firmy.

5. Drużyna oznaczona jest nazwą zaaprobowaną przez Organizatora. Nazwa musi być unikalna.

6. Drużyna składa się z 3 osób.

7. Podczas rejestracji drużyny wymagane jest wskazanie kapitana, który będzie jedyną osobą odpowiedzialną za komunikację z Komisją Sędziowską, kwestie organizacyjne, a także decyzyjne.

8. Maksymalna liczba uczestników Kwalifikacji jest ograniczona do 500 osób. Organizator w zależności od możliwości technicznych może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników.

9. Zakwalifikowanie się do Mistrzostw nie zwalnia z dopełnienia innych niezbędnych warunków uczestnictwa w Mistrzostwach, w tym do wniesienia opłaty za uczestnictwo.

10. W przypadku zbyt małej ilości chętnych na Kwalifikacje zostaną one odwołane z podaniem przyczyny.

11. Warunkiem organizacji Kwalifikacji w kategorii indywidualnej jest zgłoszenie się przynajmniej 10 uczestników indywidualnych.

12. Warunkiem organizacji Kwalifikacji w kategorii drużynowej jest zgłoszenie się przynajmniej 30 drużyn.

13. Potwierdzenie zakwalifikowania się w Mistrzostwach zostanie wysłane na adres mailowy podany w trakcie rejestracji w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zakończenia Kwalifikacji.

14. Jeżeli po zakończeniu Kwalifikacji opisanych tym Regulaminem Organizator będzie dysponował wolnymi miejscami na Zawody możliwe jest przeprowadzenie kolejnych kwalifikacji na podobnych lub innych zasadach.

§ 3. PRZEBIEG KWALIFIKACJI

1. Kwalifikacje przeprowadzone zostaną zdalnie od 1.02.2019 godz. 12.00 do 2.02.2019 godz. 12.00 zgodnie z harmonogramem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

3. Uczestnicy zarejestrowani i zakwalifikowani do udziału w Kwalifikacjach otrzymają instrukcję pod jakim adresem znajdą szczegółową instrukcję oraz gdzie i jak należy raportować defekty.

4. Kwalifikacje będą składały się z sześciu rund testów. Dla każdej rundy przygotowana zostanie jedna aplikacja. Runda będzie polegać na przetestowaniu dostarczonej aplikacji zgodnie z dostarczonymi przez Organizatora wytycznymi, poszukiwaniu defektów oraz raportowaniu ich.

4.1 Rundy zaczynają się w następujących datach i godzinach

  • 01.02.2019 po 12.00
  • 01.02.2019 po 17.00
  • 01.02.2019 po 21.00
  • 02.02.2019 po 00.01
  • 02.02.2019 po 06.00
  • 02.02.2019 po 09.00
Wszystkie rundy kończą się o godz. 12.00 dnia 02.02.2019 r.

5. Wymagane jest uczestnictwo w przynajmniej jednej rundzie, a dopuszczalne jest uczestnictwo we wszystkich rundach testowania.

6. Raportowanie defektów przebiega na wspólnym repozytorium defektów to znaczy, że każdy uczestnik widzi zgłoszenia innych uczestników Kwalifikacji.

6.1 Zgłaszanie defektów zaraportowanych wcześniej przez innych uczestników traktowane jest jako zgłoszenie duplikatu.

6.2 O tym, co jest pierwszym zgłoszeniem, a co jest duplikatem będzie decydować godzina rejestracji zgłoszenia w narzędziu do raportowania. Zduplikowane raporty oznaczone identycznym czasem zostaną ocenione.

6.3 Uczestnicy nie mają praw do edycji zgłoszeń.

6.4 Jeśli uczestnicy uznają, że ich zgłoszenie powinno zostać usunięte bez sprawdzenia, umieszczą w komentarzu notatkę “DELETE”. Notatka nie może być “prywatna”.

6.5 W przypadku drużyn raportować defekty może jedynie kapitan.

7. O kwalifikacji do Mistrzostw decyduje ilość punktów zdobytych w rundach. Prowadzone będą dwa typy klasyfikacji - etapowa i sumaryczna. Kwalifikację do Mistrzostw może uzyskać maksymalnie 100 drużyn i 50 uczestników indywidualnych. Liczba zakwalifikowanych może być zmniejszona lub zwiększona bazując na regułach klasyfikacji.

7.1 Klasyfikacja etapowa: Na jej podstawie zakwalifikowane zostaną 3 pierwsze drużyny i 3 pierwszych zawodników indywidualnych, którzy w danej rundzie (etapie) zdobyli najwięcej punktów w ocenie Komisji. W przypadku równej liczby punktów kwalifikują się wszystkie drużyny i zawodnicy indywidualni z identyczną punktacją. Pod uwagę bierze się jedynie drużyny i zawodników, których punktacja jest większa od zera. W przypadku, gdy dana drużyna lub uczestnik indywidualny spełnią te kryteria w kilku etapach, uzyskają kwalifikację z etapu rozpoczętego wcześniej, a przy ustalaniu kwalifikacji z późniejszych etapów nie zostaną uwzględnieni.

7.2 Klasyfikacja sumaryczna: Na jej podstawie zakwalifikowane zostaną drużyny i zawodnicy indywidualni zgodnie z sumaryczną ilością punktów zdobytych we wszystkich rundach. Pod uwagę bierze się jedynie drużyny i zawodników, których punktacja jest większa od zera. Z tej klasyfikacji wyłączone zostają drużyny i uczestnicy indywidualni, którzy zdobyli już kwalifikację na podstawie klasyfikacji etapowej.

8. Defekty powinny zostać zgłoszone wykorzystując wybrane i wskazane przez Organizatora narzędzie.

9. Każdy z zawodników indywidualnych i członków drużyny zapewnia sobie we własnym zakresie sprzęt i oprogramowanie na nim niezbędne do udziału w Kwalifikacjach. Brak danego sprzętu przez uczestników nie jest powodem do podważania wyników Kwalifikacji. Aplikacje poddawane testowaniu będą dostarczane przez Organizatora.

10. Raporty powinny zostać stworzone w języku angielskim. Dokumenty w innych językach nie będą oceniane.

11. W czasie trwania rundy testów uczestnicy indywidualni i drużyny nie powinni komunikować się z innymi uczestnikami lub korzystać z pomocy osób nie biorących udziału w Kwalifikacjach. Organizator ma świadomość, że ma ograniczone narzędzia do kontroli komunikacji, ale liczy na uczciwość uczestników.

12. W przypadku wykrycia niedozwolonej komunikacji (np. widoczne podobieństwa w zgłoszeniach stworzonych przez dwie lub więcej drużyn bądź uczestników indywidualnych), uczestnicy zostaną zdyskwalifikowani. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja.

13. W czasie trwania Kwalifikacji bezwzględnie zabronione jest:

13.1. Używanie dekompilatorów,

13.2. Przeciążanie serwerów mające na celu uniemożliwienie innym uczestnikom dostęp do narzędzia raportowania lub testowanych aplikacji,

13.3. Atakowanie serwerów z wykorzystaniem luk bezpieczeństwa mające na celu:

  • uniemożliwienie innym uczestnikom dostępu do narzędzia raportowania lub do testowanych aplikacji,
  • usunięcie, kopiowanie lub modyfikowanie raportów innych uczestników.

14. W przypadku korzystania z niedozwolonych działań lub oprogramowania, osoby lub drużyny biorące w tym udział zostaną zdyskwalifikowane. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja.

15. Zdyskwalifikowani uczestnicy nie będą oceniani i kwalifikowani do Mistrzostw.

16. Decyzje Komisji w trakcie trwania Kwalifikacji są ostateczne.

17. Reguły punktacji

17.1. Kwalifikacja zostanie ustalona na podstawie sumy punktów przyznanych za zgłoszone defekty w poszczególnych rundach albo w całych Kwalifikacjach.

17.2. Ocenę defektów przeprowadza Komisja na podstawie reprodukcji zgłoszonych defektów i w oparciu o poniższą tabelę. Reprodukcja defektów nie może wymagać zmian w środowisku testowym oraz instalowania dodatkowego oprogramowania.

Ocena [punkty] Kategoria / Priorytet Opis kategorii
-5 [minus pięć punktów] Nie defekt Raport opisujący poprawne zachowanie oprogramowania; defekt wyłączony z obszaru podlegającemu testowaniu.
-5 Duplikat Defekt, który został już zgłoszony przez inną drużynę lub zawodnika.
-5 Zły projekt Raportowanie defektów do niewłaściwego projektu.
-5 Sugestia Zgłoszenie, które sugeruje ulepszenie aplikacji.
0 Niezrozumiały Raport, który nie niejednoznacznie wskazuje na defekt jaki został znaleziony lub jest niezrozumiały.
0 Niereprodukowalny Defekt, który nie może być zreprodukowany przez Komisję.
0 Literówka Wszystkie defekty językowe.
1 Trywialny Defekty takie jak: niepoprawne wyświetlanie elementów, zachowanie niezgodne ze standardami UX, niezrozumiałe zachowanie, różne zachowania podobnych lub takich samych elementów aplikacji.
1 Mały Błędny lub wprowadzający w błąd komunikat błędu lub brak komunikatu. Dotyczy zarówno defektów w osobnych oknach jak i w komunikatach walidacyjnych.
1 Normalny Kwestie bezpieczeństwa oraz proste defekty w krytycznych obszarach aplikacji. Istnieje obejście pozwalające na użycie istniejącej funkcji, które standardowo nie powinno być możliwe. Defekt dotyczy również ujawnienia danych, do których użytkownik nie powinien mieć dostępu.
5 Ważny Defekt funkcjonalny. Niepoprawne działanie aplikacji, ale z możliwym obejściem.
5 Critical Niepoprawne zachowanie aplikacji połączone z niemożliwością wykonania ważnej operacji (nawet gdy istnieje obejście, jest ono trudne do znalezienia). Niepoprawne zachowanie prowadzące do uszkodzenia lub skasowania danych, usunięcie danych innego użytkownika. Defekt, który powoduje dalsze ważne defekty. Przypadki, w których aplikacja się wyłącza.
§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe wprowadzone przez zgłaszającego w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity DZ.U. nr 101 poz.926 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

2. Organizator przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

3. Dokonanie rejestracji w Kwalifikacjach jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

4. Drużyna podając przy rejestracji nazwę firmy jako nazwę drużyny potwierdza posiadanie zgody na używanie nazwy firmy.

5. Dokonanie rejestracji w Kwalifikacjach jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie imienia i nazwiska oraz nazwy drużyny w ramach działań informacyjnych prowadzonych przez Organizatora i podmioty z nim związane.

6. Udostępnianie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowej rejestracji. Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych prac i wypowiedzi uczestników Kwalifikacji.

3. Uczestnicy nieprzestrzegający Regulaminu mogą zostać zdyskwalifikowani.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Zawodach i/lub Konferencji osoby, w przypadku której udokumentowano zachowanie niezgodne z etyką pracy testera oraz powszechnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania.

5. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Kwalifikacji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

7. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora lub przyczyn technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie Kwalifikacji, Organizator daje sobie prawo do przesunięcia lub odwołania Kwalifikacji i z tego tytułu nie przewiduje się żadnej rekompensaty dla uczestników. Organizator przedstawi nowy sposób przeprowadzenia Kwalifikacji, który może odbiegać od opisanego.

8. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby uczestników Organizator może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu wszystkich bez przeprowadzenia Kwalifikacji.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 28 stycznia 2019 r. do czasu opublikowania nowego Regulaminu.

10. Poprzez akceptację Regulaminu uczestnik Kwalifikacji oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń. Osoba zgłaszająca inne osoby do uczestnictwa oświadcza, że wszystkie zgłaszane przez nią osoby zapoznały się i akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami formularza rejestracyjnego.