REGULAMIN 2016

REGULAMIN IMPREZY: “MISTRZOSTWA POLSKI W TESTOWANIU OPROGRAMOWANIA TESTINGCUP 2016”.

§ 1. Zasady Ogólne

 1. Mistrzostwa Polski w testowaniu oprogramowania TestingCup (dalej zwane jako Mistrzostwa) organizowane są przez firmę 21CN Radosław Smilgin (dalej zwanym Organizatorem).          
  • 1.2. Organizator powoła Komisję Sędziowską i Komisję Rewizyjną, która będzie czuwać nad przebiegiem Mistrzostw, oceniać zgłoszenia defektów oraz wyłoni zwycięzców Mistrzostw.
 2. Celem Mistrzostw jest:                
  • 3.1. Promocja testowania i jakości oprogramowania w Polsce.
  • 3.2. Pozyskanie zainteresowania mediów głównego nurtu tematem testowania oprogramowania.
  • 3.3. Promocja Polski, jako kraju z dobrym zapleczem IT zarówno w programowaniu jak i testowaniu.
  • 3.4. Rywalizacja testerska między osobami indywidualnymi i firmami.
  • 3.5 Organizacja merytorycznej konferencji z zakresu testowania oprogramowania.
 3. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na doświadczenie w dziedzinie testowania oprogramowania.
 4. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych.
 5. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej.
 6. Możliwy jest udział w Mistrzostwach jako widz i uczestnik konferencji.
 7. Możliwy jest start tylko w jednej kategorii.
 8. W Mistrzostwach nie mogą uczestniczyć osoby bezpośrednio zaangażowane w ich przygotowanie i organizację w danej edycji wydarzenia.
 9. Aplikacja testowana podczas Mistrzostw oraz dokumentacja przygotowane zostaną w języku polskim.
 10. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w rundach. Ilość rund zależy od wielu czynników w tym możliwości organizacyjnych, czasowych i ilości zgłoszonych zawodników i drużyn. Planowane są dwie rundy (Runda Pierwsza, Runda Druga), a ich przeprowadzenie zależy od dodatkowych czynników, które zostaną opisane wraz z zasadami uruchomienia poszczególnych rund. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rund jeśli wspomniane okażą się niewystarczające do wyłonienia zwycięzców.

§ 2. Zapisy na Mistrzostwa dla uczestników indywidualnych i drużyn

 1. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jako uczestnik indywidualny lub drużyna jest:
  • 1.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie danych do wystawienia faktury zarówno dla firm jak i osób prywatnych.
  • 1.2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Mistrzostwach.
 2. Formularz rejestracyjny lub adres do formularza rejestracyjnego dostępny będzie w terminie od 25 stycznia 2016r. od godz. 12:00 na stronie internetowej www.testingcup.pl.
 3. Po ogłoszeniu zamknięcia rejestracji, t.j. po wyczerpaniu miejsc lub 9 maja nie będzie możliwości zgłoszenia uczestnictwa w zawodach.
 4. Uczestnik indywidualny oznaczony jest imieniem (imionami) i nazwiskiem.
 5. Drużyna oznaczona jest nazwą zaaprobowaną przez Organizatora. Nazwa musi być unikalna.
 6. Drużyna składa się z 3 osób.
 7. Podczas rejestracji drużyny wymagane jest wskazanie kapitana, który będzie jedyną osobą odpowiedzialną za: komunikację z Komisją Sędziowską, kwestie organizacyjne, a także decyzyjne.
 8. Liczba uczestników Mistrzostw jest ograniczona pojemnością sali i wynosi 350 miejsc. Organizator w zależności od możliwości może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników przez zmianę konfiguracji ustawień w sali.
 9. W przypadku zbyt małej ilości chętnych Mistrzostwa zostaną odwołane z podaniem przyczyny, a opłaty za uczestnictwo zwrócone.
 10. Warunkiem organizacji zawodów w kategorii indywidualnej jest zgłoszenie się przynajmniej 10 zawodników w tej kategorii.
 11. Warunkiem organizacji zawodów w kategorii drużynowej jest zgłoszenie się przynajmniej 10 drużyn w tej kategorii.
 12. Każdy uczestnik i drużyna zobligowani są do opłacenia kosztu uczestnictwa w Mistrzostwach.
 13. W przypadku wyczerpania się miejsc organizator stworzy listę rezerwową uczestników i drużyn.
 14. Lista rezerwowa będzie prowadzona na podstawie kolejności zgłoszeń.
 15. W przypadku zwolnienia się miejsca na skutek niedopełnienia warunków zapisu   lub rezygnacji któregoś z uczestników kolejni uczestnicy indywidualni lub drużyny z listy rezerwowej zostaną poinformowane o możliwości wzięcia udziału w Mistrzostwach.
 16. Opłata za uczestnictwo w konkursie indywidualnym lub drużynowym wynosi przy zgłoszeniu do 31 marca wynosi 500 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny. Opłata za uczestnictwo w konkursie indywidualnym lub drużynowym w przypadku zgłoszenia po 31 marca 2016r. wynosi 750 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny. Opłata ta obejmuje:
  • Udział w Mistrzostwach 23 maja,
  • Udział w prelekcjach i atrakcjach zaplanowanych w dniu 23 maja 2016r. zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w uroczystości ogłoszenia wyników 24 maja 2016r.
  • Catering podczas trwania Mistrzostw 23 maja 2016r.
 17. Opłata za uczestnictwo w konkursie indywidualnym lub drużynowym i jednoczesne uczestnictwo w Konferencji wynosi 900 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny. Opłata za uczestnictwo w konkursie indywidualnym lub drużynowym w przypadku zgłoszenia po 31 marca 2016r. wynosi 1400 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny. Opłata ta obejmuje:
  • Udział w Mistrzostwach 23 maja 2016 r.,
  • Udział w prelekcjach i atrakcjach zaplanowanych w dniu 23 maja 2016r. zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • Udział w Konferencji 24 maja 2016r.
  • Catering podczas trwania Mistrzostw 23 maja 2016r i Konferencji 24 maja 2016r.
 18. Płatność należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego lecz nie później niż 9 maja 2016r. na konto podane przez Organizatora.
 19. Brak dokonania płatności w dniu wskazanym w § 2 punkcie 18 skutkuje usunięciem z listy uczestników Mistrzostw.
 20. Potwierdzenie uczestnictwa w Mistrzostwach zostanie wysłane na adres mailowy podany w trakcie rejestracji w ciągu maksymalnie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.

§ 3.  Przebieg Mistrzostw

 1. Mistrzostwa i Konferencja przeprowadzone zostaną we Katowicach w dniach 23-24 maja 2016r. (w godzinach 8:00 – 18:00) zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 23 maja odbędą się Mistrzostwa. 24 maja odbędzie się Konferencja.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
 3. Podczas rejestracji w dniu Mistrzostw uczestnicy okazują Organizatorowi dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się do rejestracji w wyznaczonym czasie lub nie przedstawi dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zostaje on zdyskwalifikowany, a opłata wpisowa nie zostanie mu zwrócona.
 4. Mistrzostwa podzielone są na dwie rundy: Runda Pierwsza i Runda Druga.
  • 4.1. Runda Pierwsza polega na:
   1. Przetestowaniu dostarczonej aplikacji zgodnie z dostarczonymi przez Organizatora wytycznymi i poszukiwanie defektów
   2. Raportowaniu znalezionych defektów
  • 4.2. Runda Druga polega na:
   1. Stworzeniu raportu testowego opisującego całościową jakość oprogramowania oraz działań wykonanych podczas testowania.
 5. Runda Pierwsza ma na celu zweryfikowanie umiejętności wyszukiwania defektów. Runda Druga ma na celu zweryfikowanie umiejętności raportowania testowania.
 6. Wyłonienie zwycięzców Mistrzostw w kategorii indywidualnej i drużynowej nastąpi na podstawie wyników osiągniętych w obu Rundach.
 7. Ilość miejsc w drugiej rundzie może zostać ograniczona. Ewentualne ograniczenie miejsc w Rundzie Drugiej zostanie ogłoszone przed rozpoczęciem Mistrzostw. Jeśli z powodów losowych nie uda się rozegrać Rundy Drugiej, za zwycięzców zostaną uznani zwycięzcy Rundy Pierwszej.
 8. Prace zawodników indywidualnych oraz drużyn z Rundy Drugiej mogą nie zostać sprawdzone jeśli nie spełnione zostaną Warunki Kwalifikujące z Rundy Pierwszej.
 9. Warunki Kwalifikujące zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem Mistrzostw.
 10. Defekty powinny zostać zgłoszone wykorzystując wybrane i wskazane przez Organizatora narzędzie (np. edytor tekstu). Raport testowy powinien zostać stworzony wykorzystując wybrane i wskazane przez Organizatora narzędzie (np. edytor tekstu). Informacje o wymaganej formie raportowania będą podane przed każdą z Rund.
 11. Udział widzów jest ograniczony do udziału w prelekcjach oraz do oglądania przebiegu Mistrzostw.
 12. Każdy z zawodników indywidualnych i członków drużyn zapewnia sobie we własnym zakresie komputer (laptop bądź inny komputer mobilny) z zainstalowanym system operacyjnym Windows 7 lub nowszym, będący niezbędnym narzędziem do udziału w Mistrzostwach. Na jedną drużynę nie mogą przypadać więcej niż trzy komputery. Na jednego zawodnika indywidualnego nie może przypadać więcej niż jeden komputer. Komputer musi spełniać wymagania techniczne podane przez Organizatora przed Mistrzostwami. Organizator podejmie wszystkie próby, aby testowane podczas Mistrzostw aplikacje działały na komputerach zawodników, ale nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie komputera lub też niemożność uruchomienia aplikacji będącej podstawą testów.
 13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za kradzież czy uszkodzenie sprzętu jaki zawodnicy przynoszą na zawody.
 14. W przypadku braku własnego komputera, istnieje możliwość wypożyczenia komputera (laptopa) za dodatkową opłatą. Informacje o chęci wypożyczenia komputera należy przesłać Organizatorowi na adres testingcup@testingcup.pl najpóźniej do dnia 9 maja 2016r.
 15. W przypadku problemów technicznych z działaniem komputera, Organizator udostępni w miarę możliwości organizacyjnych, komputer zastępczy. W przypadku braku sprzętu zamiennego uczestnik zakończy udział w Mistrzostwach z dotychczas wykrytymi defektami i przygotowanym raportem, jeśli będzie on możliwy do odzyskania z komputera uczestnika podczas Mistrzostw.
 16. Po ukończonych Mistrzostwach wypożyczone komputery muszą zostać zwrócone Organizatorowi. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne wypożyczonych komputerów w trakcie trwania Mistrzostw odpowiadają użytkownicy (w kategorii indywidualnej) i kapitanowie drużyn (w kategorii drużynowej).
 17. Raporty defektów oraz raport testów mogą zostać stworzone w języku polskim lub angielskim. Raporty w innych językach nie będą oceniane.
 18. Opuszczanie sali w trakcie fazy testowania i raportowania defektów jest możliwe z poniższymi zastrzeżeniami:
  • 18.1. Nie można opuszczać swojego stanowiska przez pierwsze 20 minut po rozpoczęciu Rundy testów.
  • 18.2. Należy przebywać przy swoim stanowisku przez ostatnie 20 minut przed zakończeniem Rundy testów.
  • 18.3. W trakcie opuszczania i powrotu do stanowiska nie można przeszkadzać innym uczestnikom Mistrzostw.
  • 18.4. W jednym czasie, poza stanowiskiem, może przebywać tylko jeden członek drużyny.
  • 18.5. Opuszczenie stanowiska jest możliwe po uzgodnieniu tego z osobą wyznaczoną przez Organizatora.
 19. W przypadku niezastosowania się do punktu 3.18 uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 20. W czasie trwania Rundy Pierwszej i Drugiej komunikacja jest ograniczona w poniższym zakresie:
  • 20.1. Uczestnicy indywidualni mogą komunikować się tylko z Komisją Sędziowską,
  • 20.2. Członkowie jednej drużyny mogą komunikować się ze sobą,
  • 20.3. Kapitanowie drużyn mogą komunikować się z Komisją Sędziowską.
 21. W czasie trwania Rundy Pierwszej i Drugiej komunikacja jest całkowicie zabroniona:
  • 21.1. Pomiędzy członkami różnych drużyn,
  • 21.2. Pomiędzy uczestnikami indywidualnymi,
  • 21.3. Pomiędzy członkami drużyn a uczestnikami indywidualnymi,
  • 21.4. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a widzami,
  • 21.5. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a innymi osobami niebiorącymi udziału w Mistrzostwach,
 22. W przypadku wykrycia próby niedozwolonej komunikacji, widzowie zostaną usunięci z Mistrzostw, a uczestnicy zdyskwalifikowani. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Sędziowska.
 23. W czasie trwania Rundy Pierwszej i Drugiej defektów bezwzględnie zabronione jest:
  • 23.1. Używanie debugerów i dekompilatorów
  • 23.2. Korzystanie ze sprzętów elektronicznych, na przykład: telefony komórkowe i tablety do celów innych niż komunikacja w zespole
  • 23.3. Korzystanie z innych urządzeń niż niewymienione w § 3.23.2 (podłączonych przewodowo lub bezprzewodowo), w tym pendrive’ów (z wyjątkiem tych dostarczonych przez Organizatora).
 24. W przypadku korzystania z niedozwolonego sprzętu lub oprogramowania, osoby lub drużyny biorące w tym udział zostaną zdyskwalifikowane. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Sędziowska.
 25. Po dyskwalifikacji drużyna lub uczestnik indywidualny musi opuścić zajmowane stanowisko. Zdyskwalifikowani uczestnicy nie będą uwzględniani w ogólnej klasyfikacji.
 26. Dyskwalifikacja zawodnika z Mistrzostw nie upoważnia do ubiegania się o zwrot kosztów uczestnictwa w zawodach.
 27. Decyzje Komisji Sędziowskiej podczas trwania Mistrzostw są ostateczne.
 28. Reguły punktacji:
  • 28.1. Klasyfikacja generalna zostanie ustalona na podstawie sumy punktów za zgłoszone defekty i/lub raport końcowy.
  • 28.2. Reguły oceny będą dostarczone przed każdą z ogłoszonych Rund Mistrzostw.
  • 28.3. Ocenę defektów i raportów przeprowadza Komisja Sędziowska.
  • 28.4. Klasyfikacja końcowa zostanie ogłoszona zgodnie z harmonogramem Mistrzostw.

§ 4. Zapisy na udział w konferencji i jako widz Mistrzostw

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji i w Mistrzostwach jako widz jest:
  • 1.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  • 1.2. Wniesienie opłaty rejestracyjnej.
 2. O zakwalifikowaniu się jako uczestnik konferencji i widz Mistrzostw decyduje kolejność zaakceptowanych zgłoszeń.
 3. Opłata za uczestnictwo w Konferencji oraz w Mistrzostwach jako widz w przypadku zgłoszenia przed 31 marca 2016r. wynosi 600 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny. Opłata za uczestnictwo w Konferencji oraz w Mistrzostwach jako widz w przypadku zgłoszenia po 31 marca 2016r. wynosi 850 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny. Cena za udział w Konferencji i w Mistrzostwach jako widz obejmuje:
  • Udział w prelekcjach w dniach 23 i 24 maja 2016r. zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • Możliwość obserwacji przebiegu Mistrzostw 23 maja 2016r.,
  • Udział w Konferencji 24 maja 2016r.,
  • Catering podczas trwania Mistrzostw 23 maja 2016 r. i Konferencji 24 maja 2016r.
 4. Płatność należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego lecz nie później niż 9 maja 2016r. na konto podane przez Organizatora.
 5. Brak dokonania płatności w dniu wskazanym w puncie 4.4 skutkuje usunięcie z listy uczestników Konferencji i Mistrzostw.
 6. W Mistrzostwach może wziąć udział 150 widzów. W przypadku gdy po zakończeniu zapisów dla uczestników indywidualnych i drużynowych będą wolne miejsca, pula miejsc dla widzów zostanie o nie powiększona.
 7. W przypadku zbyt małej ilości chętnych Konferencja zostanie odwołana z podaniem przyczyny, a opłaty wpisowe zwrócone.
 8. Formularz rejestracyjny lub adres do formularza rejestracyjnego dostępny będzie 25 stycznia 2016r na stronie internetowej www.testingcup.pl.

§ 5. Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 2. Wyniki (rozumiane jako klasyfikacja końcowa dla minimum trzech pierwszych miejsc) zostaną podane 24 maja 2016 r. po zakończeniu Konferencji zgodnie z harmonogramem.
 3. Wyniki rozumiane jako końcowa klasyfikacja dla wszystkich uczestników z miejscami i punktami będą podane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Mistrzostw Konferencji.
 4. Nagrody konkursowe będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii.
 5. Nagrody konkursowe będą odpowiednio powiększone o uzupełniającą nagrodę pieniężną. Nagroda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.
 6. Uczestnik potwierdzi odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody.
 7. Nagrody pieniężne zostaną przekazane uczestnikom przelewem bankowym na konto bankowe w terminie 14 dni od dnia Mistrzostw.
 8. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane uczestnikom w trakcie ogłoszenia wyników Mistrzostw.
 9. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 10. Zdobywca nagrody w Mistrzostwach nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
 11. Jeśli zwycięzca Mistrzostw nie odbierze nagrody w dniu Mistrzostw, będzie to możliwe w biurze Organizatora (ul. Mickiewicza 15 p.411, 40-086 Katowice) w okresie 1 miesiąca od dnia Mistrzostw. Po tym terminie prawo do nagrody przechodzi na rzecz Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Mistrzostw.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe wprowadzone przez zgłaszającego w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity DZ.U. nr 101 poz.926 z 2002r. z późniejszymi zmianami).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.
 3. Dokonanie Rejestracji w Mistrzostwach jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, oraz w celu świadczenia usług marketingowych.
 4. Drużyna podając przy rejestracji nazwę firmy jako nazwę drużyny potwierdza posiadanie zgody na używanie nazwy firmy.
 5. Dokonanie Rejestracji w Mistrzostwach jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska oraz nazwy drużyny w ramach działań informacyjnych i reklamowych prowadzonych przez Organizatora i podmioty z nim związane.
 6. Udostępnianie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowej rejestracji. Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych prac, wypowiedzi i wizerunku uczestników Mistrzostw.
 3. Uczestnicy nieprzestrzegający Regulaminu mogą zostać zdyskwalifikowani.
 4. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Mistrzostw wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 6. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Mistrzostw, opłata wpisowa zostanie zwrócona. W takim przypadku nie przewiduje się żadnej innej rekompensaty.
 7. Odwołania od decyzji Komisji Sędziowskiej będą przyjmowane w terminie do 3 dni od dnia Mistrzostw. Komisja Rewizyjna zastrzega sobie możliwość rozstrzygnięcia odwołania w ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia.
 8. Z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości wglądu do punktacji dotyczącej poszczególnych defektów i raportów testów zgłoszonych przez drużynę lub osobę indywidualną.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2016r. do czasu opublikowania nowego Regulaminu.
 10. Poprzez akceptację Regulaminu uczestnik Mistrzostw oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń. Osoba zgłaszająca inne osoby do uczestnictwa oświadcza, że wszystkie zgłaszane przez nią osoby zapoznały się i akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami formularza rejestracyjnego.