The Polish Championship in Software Testing and the biggest testing conference. Join us - become the champion!

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY: “MISTRZOSTWA POLSKI W TESTOWANIU OPROGRAMOWANIA TESTINGCUP 2017”.

§ 1. ZASADY OGÓLNE

1. Mistrzostwa Polski w testowaniu oprogramowania TestingCup (dalej zwane jako Mistrzostwa) organizowane są przez firmę 21CN Radosław Smilgin (dalej zwanym Organizatorem).

2. Organizator powoła Komisję Sędziowską, która będzie czuwać nad przebiegiem Mistrzostw, oceniać zgłoszenia defektów oraz wyłoni zwycięzców Mistrzostw.

3. Mistrzostwa odbędą się 8-9 czerwca 2017r. w Gdańsku, na Stadionie Energa.

4. Celem Mistrzostw jest:

4.1. Promocja testowania i jakości oprogramowania w Polsce.

4.2. Pozyskanie zainteresowania mediów głównego nurtu tematem testowania oprogramowania.

4.3. Promocja Polski, jako kraju z dobrym zapleczem IT zarówno w programowaniu jak i testowaniu.

4.4. Rywalizacja testerska między osobami indywidualnymi i firmami.

4.5. Organizacja merytorycznej konferencji z zakresu testowania oprogramowania.

5. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na doświadczenie w dziedzinie testowania oprogramowania (z zastrzeżeniem punktu § 7.4 niniejszego regulaminu).

6. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych.

7. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej.

8. Możliwy jest udział w Mistrzostwach jako widz i uczestnik konferencji.

9. Możliwy jest start tylko w jednej kategorii.

10. W Mistrzostwach nie mogą uczestniczyć osoby bezpośrednio zaangażowane w ich przygotowanie i organizację w danej edycji wydarzenia.

11. Aplikacja testowana podczas Mistrzostw będzie przygotowana w języku angielskim.

12. Dokumentacja dostarczona podczas Mistrzostw przygotowana zostanie w języku polskim lub angielskim.

§ 2. ZAPISY NA MISTRZOSTWA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH I DRUŻYN

1. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jako uczestnik indywidualny lub drużyna jest:

1.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie danych do wystawienia faktury zarówno dla firm jak i osób prywatnych.

1.2. Pozytywne przejście przez proces kwalifikacji (w przypadku ich ogłoszenia), potwierdzone informacją od Organizatora (z zastrzeżeniem punktu § 2.14 niniejszego regulaminu).

1.3. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Mistrzostwach.

2. Formularz rejestracyjny lub adres do formularza rejestracyjnego dostępny będzie w terminie od 6 lutego 2017 r. od godz. 12:00 na stronie internetowej www.testingcup.pl.

3. Po ogłoszeniu zamknięcia rejestracji nie będzie możliwości zgłoszenia uczestnictwa w zawodach.

4. Uczestnik indywidualny oznaczony jest imieniem (imionami) i nazwiskiem.

5. Drużyna oznaczona jest nazwą zaaprobowaną przez Organizatora. Nazwa musi być unikalna.

6. Drużyna składa się z 3 osób.

7. Podczas rejestracji drużyny wymagane jest wskazanie kapitana, który będzie jedyną osobą odpowiedzialną za: komunikację z Komisją Sędziowską, kwestie organizacyjne, a także decyzyjne.

8. Maksymalna liczba uczestników Mistrzostw jest ograniczona pojemnością sali i wynosi 250 miejsc. Organizator w zależności od możliwości może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników przez zmianę konfiguracji ustawień w sali.

9. Pierwszych 100 uczestników trafia do puli miejsc gwarantowanych, która chroni uczestników przed wymogiem kwalifikacji na Mistrzostwa. Organizator może podjąć decyzję o zwiększeniu tej puli.

10. Pula miejsc gwarantowanych jest rozszerzona o wszystkich zwycięzców (miejsca od 1 do 3) z poprzednich edycji Mistrzostw o ile zgłoszą oni chęć uczestnictwa do dnia 28 lutego 2017 r. Jeśli w skład drużyny wchodzi tylko jedna taka osoba, to zasada ta nie obowiązuje, a dana drużyna traktowana jest standardowo. Jeśli w skład drużyny wchodzą dwie lub trzy takie osoby, to członkowie całej drużyny trafiają do puli miejsc gwarantowanych.

11. Pula miejsc gwarantowanych nie zwalnia z dopełnienia innych niezbędnych warunków uczestnictwa w Mistrzostwach jak np. wniesienie opłaty za uczestnictwo.

12. Jeśli do dnia 17 lutego 2017 r. ilość zarejestrowanych uczestników przekroczy maksymalną liczbę uczestników, rejestracja zostanie zamknięta a Organizator zarządzi kwalifikacje.

13. Jeśli do dnia 17 lutego 2017 r. ilość zarejestrowanych uczestników nie przekroczy maksymalnej liczby uczestników, zapisy będą kontynuowane do czasu osiągnięcia tej liczby bądź do dnia 9 maja 2017 r. Kwalifikacje w tej sytuacji nie zostaną ogłoszone ani przeprowadzone.

14. W kwalifikacjach biorą udział wszyscy zarejestrowani uczestnicy Mistrzostw spoza puli miejsc gwarantowanych.

15. Forma kwalifikacji zostanie ogłoszona na stronie www.testingcup.pl na przynajmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

16. Komisja Sędziowską zdefiniuje osobne progi punktowe w kategorii indywidualnej i drużynowej. Kwalifikacje do Mistrzostw uzyskają te drużyny i ci zawodnicy indywidualni, którzy zdobyli nie mniej punktów niż wynosi odpowiedni dla nich próg kwalifikacyjny.

17. W przypadku zbyt małej ilości chętnych Mistrzostwa zostaną odwołane z podaniem przyczyny, a opłaty za uczestnictwo zwrócone.

18. Warunkiem organizacji zawodów w kategorii indywidualnej jest zgłoszenie się przynajmniej 10 zawodników w tej kategorii.

19. Warunkiem organizacji zawodów w kategorii drużynowej jest zgłoszenie się przynajmniej 10 drużyn w tej kategorii.

20. Każdy uczestnik i drużyna zobligowani są do opłacenia kosztu uczestnictwa w Mistrzostwach.

21. W przypadku wyczerpania się miejsc organizator stworzy listę rezerwową uczestników i drużyn.

22. Lista rezerwowa będzie prowadzona na podstawie kolejności zgłoszeń.

23. W przypadku zwolnienia się miejsca na skutek niedopełnienia warunków zapisu lub rezygnacji któregoś z uczestników kolejni uczestnicy indywidualni lub drużyny z listy rezerwowej zostaną poinformowane o możliwości wzięcia udziału w Mistrzostwach.

24. Opłata za uczestnictwo w konkursie indywidualnym lub drużynowym wynosi 550 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny. Opłata ta obejmuje:

24.1. Udział w Mistrzostwach 8 czerwca,

24.2. Udział w prelekcjach i atrakcjach zaplanowanych w dniu 8 czerwca 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem,

24.3. Udział w uroczystości ogłoszenia wyników 9 czerwca 2017r.,

24.4. Catering podczas trwania Mistrzostw 8 czerwca 2017r.,

25. Opłata za uczestnictwo w konkursie indywidualnym lub drużynowym i jednoczesne uczestnictwo w Konferencji wynosi 950 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny. Opłata ta obejmuje:

25.1. Udział w Mistrzostwach 8 czerwca 2017 r.,

25.2. Udział w prelekcjach i atrakcjach zaplanowanych w dniu 8 czerwca 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem,

25.3. Udział w Konferencji 9 czerwca 2017r.,

25.4. Catering podczas trwania Mistrzostw 8 czerwca 2017r i Konferencji 9 czerwca 2017r.,

26. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od daty uzyskania potwierdzenia zapisu na imprezę od Organizatora, lecz nie później niż 18 maja 2017r. na konto podane przez Organizatora. Brak dokonania tej płatności skutkuje usunięciem z listy uczestników Mistrzostw.

27. Potwierdzenie uczestnictwa w Mistrzostwach zostanie wysłane na adres mailowy podany w trakcie rejestracji w ciągu maksymalnie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.

§ 3. PRZEBIEG MISTRZOSTW

1. Mistrzostwa i Konferencja przeprowadzone zostaną w Gdańsku w dniach 8-9 czerwca 2017r. (w godzinach 8:00 – 18:00) zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 8 czerwca odbędą się Mistrzostwa. 9 czerwca odbędzie się Konferencja.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

3. Podczas rejestracji w dniu Mistrzostw uczestnicy okazują Organizatorowi dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się do rejestracji w wyznaczonym czasie lub nie przedstawi dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zostaje on zdyskwalifikowany, a opłata wpisowa nie zostanie mu zwrócona.

4. Mistrzostwa będą składały się z jednej rundy testów. Runda ta będzie polegać na:

4.1. Przetestowaniu dostarczonej aplikacji zgodnie z dostarczonymi przez Organizatora wytycznymi, poszukiwanie defektów oraz raportowaniu ich.

4.2. Utworzeniu dokumentu bądź dokumentów uznawanego za element procesu testowania oprogramowania. Rodzaj dokumentu bądź dokumentów zostanie wybrany przez Organizatora, a uczestnicy zostaną o tym poinformowani najpóźniej przed rozpoczęciem rundy testowej.

5. Wyłonienie zwycięzców Mistrzostw w kategorii indywidualnej i drużynowej nastąpi na podstawie wyników osiągniętych podczas Mistrzostw. Wynik uzyskany podczas kwalifikacji nie jest brany pod uwagę w klasyfikacji generalnej

6. Defekty powinny zostać zgłoszone wykorzystując wybrane i wskazane przez Organizatora narzędzie (np. edytor tekstu). Dowolny dokument powinien zostać stworzony wykorzystując wybrane i wskazane przez Organizatora narzędzie (np. edytor tekstu). Informacje o wymaganej formie raportowania będą podane przed rozpoczęciem rundy testów.

7. Udział widzów jest ograniczony do udziału w prelekcjach oraz do oglądania przebiegu Mistrzostw.

8. Każdy z zawodników indywidualnych i członków drużyn zapewnia sobie we własnym zakresie komputer (laptop bądź inny komputer, z wyłączeniem urządzeń jak tablet, smartfon) z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym, będący niezbędnym narzędziem do udziału w Mistrzostwach. Organizator dopuszcza korzystanie z jednego zewnętrznego monitora, klawiatury i myszki.

9. Komputer musi zostać skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Organizatora. Wytyczne zostaną przekazana nie później niż 7 dni przed Mistrzostwami. Wytyczne mogą dotyczyć:

9.1. Instalacji i konfiguracji dodatkowego oprogramowania,

9.2. Konfiguracji opcji łączności,

9.3. Sprawdzenia poprawności działania środowiska,

9.4. Innych czynności związanych z przygotowanie sprzętu i oprogramowania.

10. Na jedną drużynę nie mogą przypadać więcej niż trzy komputery.

11. Na jednego zawodnika indywidualnego nie może przypadać więcej niż jeden komputer.

12. Komputer musi spełniać wymagania techniczne podane przez Organizatora przed Mistrzostwami. Organizator podejmie wszystkie próby, aby testowane podczas Mistrzostw aplikacje działały na komputerach zawodników, ale nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie komputera lub też niemożność uruchomienia aplikacji będącej podstawą testów.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za kradzież czy uszkodzenie sprzętu jaki zawodnicy przynoszą na zawody.

14. W przypadku braku własnego komputera, istnieje możliwość wypożyczenia komputera (laptopa) za dodatkową opłatą. Informacje o chęci wypożyczenia komputera należy przesłać Organizatorowi na adres testingcup@testingcup.pl najpóźniej do dnia 9 maja 2017r.

15. W przypadku problemów technicznych z działaniem komputera, Organizator udostępni w miarę możliwości organizacyjnych, komputer zastępczy. W przypadku braku sprzętu zamiennego uczestnik zakończy udział w Mistrzostwach z dotychczas wykrytymi defektami i przygotowanymi dokumentami, jeśli będą one możliwe do odzyskania z komputera uczestnika podczas Mistrzostw.

16. Po zakończonych Mistrzostwach wypożyczone komputery muszą zostać zwrócone Organizatorowi. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne wypożyczonych komputerów w trakcie trwania Mistrzostw odpowiadają użytkownicy (w kategorii indywidualnej) i kapitanowie drużyn (w kategorii drużynowej).

17. Wszelkie stworzone dokumenty mogą zostać stworzone w języku polskim lub angielskim. Dokumenty w innych językach nie będą oceniane.

18. Opuszczanie sali w trakcie fazy testowania i raportowania defektów jest możliwe z poniższymi zastrzeżeniami:

18.1. Nie można opuszczać swojego stanowiska przez pierwsze 20 minut po rozpoczęciu rundy testów.

18.2. Należy przebywać przy swoim stanowisku przez ostatnie 20 minut przed zakończeniem rundy testów.

18.3. W trakcie opuszczania i powrotu do stanowiska nie można przeszkadzać innym uczestnikom Mistrzostw.

18.4. W jednym czasie, poza stanowiskiem, może przebywać tylko jeden członek drużyny.

18.5. Opuszczenie stanowiska jest możliwe po uzgodnieniu tego z osobą wyznaczoną przez Organizatora.

18.6. W przypadku niezastosowania się do powyższych reguł uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

19. W czasie trwania rundy testów komunikacja jest ograniczona w poniższym zakresie:

19.1. Uczestnicy indywidualni mogą komunikować się tylko z Komisją Sędziowską,

19.2. Członkowie jednej drużyny mogą komunikować się ze sobą,

19.3. Kapitanowie drużyn mogą komunikować się z Komisją Sędziowską.

20. W czasie trwania rundy testów komunikacja jest całkowicie zabroniona:

20.1. Pomiędzy członkami różnych drużyn,

20.2. Pomiędzy uczestnikami indywidualnymi,

20.3. Pomiędzy członkami drużyn a uczestnikami indywidualnymi,

20.4. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a widzami,

20.5. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a innymi osobami niebiorącymi udziału w Mistrzostwach,

21. W czasie trwania Kwalifikacji komunikacja (na tematy związane z Kwalifikacjami) jest całkowicie zabroniona:

21.1. Pomiędzy członkami różnych drużyn,

21.2. Pomiędzy uczestnikami indywidualnymi,

21.3. Pomiędzy członkami drużyn a uczestnikami indywidualnymi,

21.4. Pomiędzy uczestnikami testującymi oprogramowanie a innymi osobami niebiorącymi udziału w Kwalifikacjach,

22. W przypadku wykrycia próby niedozwolonej komunikacji (np. widoczne podobieństwa w dokumentach stworzonych przez dwie lub więcej drużyn bądź uczestników indywidualnych), widzowie zostaną usunięci z Mistrzostw, a uczestnicy zdyskwalifikowani. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Sędziowska.

23. W czasie trwania rundy testów bezwzględnie zabronione jest:

23.1. Używanie debugerów i dekompilatorów,

23.2. Korzystanie ze sprzętów elektronicznych, na przykład: telefony komórkowe i tablety do celów innych niż komunikacja w zespole,

23.3. Korzystanie z innych urządzeń niż wyżej wymienione (podłączonych przewodowo lub bezprzewodowo), w tym pendrive’ów (z wyjątkiem tych dostarczonych przez Organizatora).

24. W przypadku korzystania z niedozwolonego sprzętu lub oprogramowania, osoby lub drużyny biorące w tym udział zostaną zdyskwalifikowane. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Sędziowska.

25. Po dyskwalifikacji drużyna lub uczestnik indywidualny musi opuścić zajmowane stanowisko. Zdyskwalifikowani uczestnicy nie będą uwzględniani w ogólnej klasyfikacji.

26. Dyskwalifikacja zawodnika z Mistrzostw nie upoważnia do ubiegania się o zwrot kosztów uczestnictwa w zawodach.

27. Decyzje Komisji Sędziowskiej w trakcie trwania Mistrzostw i Kwalifikacji są ostateczne.

28. Reguły punktacji

28.1. Klasyfikacja generalna zostanie ustalona na podstawie sumy punktów przyznanych za zgłoszone defekty i wymagane dokumenty.

28.2. Reguły oceny będą dostarczone przed rundą testów.

28.3. Ocenę defektów i raportów przeprowadza Komisja Sędziowska.

29. Wyniki zostaną ogłoszone zgodnie z harmonogramem Mistrzostw jednak Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia ich w późniejszym terminie.

30. Uczestnicy mogą zgłosić odwołanie od decyzji Komisji Sędziowskiej jeszcze w trakcie jej obrad.

31. Każda z drużyn i uczestników będzie miała do dyspozycji dwa odwołania tzw “challenge”. Każde z odwołań umożliwia zakwestionowanie decyzji Komisji Sędziowskiej na jeden temat (rozumiane jako jeden zakwestionowany raport defektu, bądź jedna zakwestionowana decyzja Komisji Sędziowskiej odnosząca się do dokumentu).

32. Komisja Sędziowska może poprosić o doprecyzowanie odwołania w bezpośredniej rozmowie. Dyskusja z Komisją Sędziowską nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

33. Dyskusję z Komisją może prowadzić kapitan drużyny bądź zawodnik indywidualny.

34. W przypadku utrzymania decyzji przez Komisję Sędziowską, uczestnik traci jeden “challenge”.

35. W przypadku uznania odwołania, uczestnik zachowuje “challenge” do przyszłego wykorzystania.

36. O możliwości dyskusji z Komisją Sędziowską decyduje kolejność zgłoszeń chętnych, możliwości techniczne oraz harmonogram.

37. Ze względu na nieprzewidywalną ilość odwołań od decyzji Komisji Sędziowskiej, Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników Mistrzostw w terminie późniejszym niż przewidziany w harmonogramie (nawet w innym dniu). W tym wypadku wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.testingcup.pl

§ 4. ZAPISY NA UDZIAŁ W KONFERENCJI I JAKO WIDZ MISTRZOSTW

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji i w Mistrzostwach jako widz jest:

1.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego.

1.2. Wniesienie opłaty rejestracyjnej.

2. O zakwalifikowaniu się jako uczestnik konferencji i widz Mistrzostw decyduje kolejność zaakceptowanych zgłoszeń. Pod uwagę brane jest:

2.1. zgłoszenie uczestnictwa jako Widz,

2.2. zgłoszenie uczestnictwa jako zawodnik Mistrzostw (w przypadku gdy nie otrzymał kwalifikacji na Mistrzostwa i wyrażenia chęci udziału jako Widz),

3. Opłata za uczestnictwo w Konferencji oraz w Mistrzostwach jako widz wynosi 750 zł (netto) od osoby. Osoby prywatne (nierozliczające się poprzez fakturę VAT wystawioną na firmę) otrzymują zniżkę w wysokości 50% od tej ceny.

3.1. Udział w prelekcjach w dniach 8 i 9 czerwca 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem,

3.2. Możliwość obserwacji przebiegu Mistrzostw 8 czerwca 2017r.,

3.3. Udział w Konferencji 9 czerwca 2017r.,

3.4. Catering podczas trwania Mistrzostw 8 czerwca 2017 r. i Konferencji 9 czerwca 2017r.

4. Płatność należy dokonać w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia od Organizatora lecz nie później niż 9 maja 2017r. na konto podane przez Organizatora.

5. Brak dokonania płatności w terminie wskazanym w punkcie § 4.4 skutkuje usunięciem z listy uczestników Konferencji i Mistrzostw.

6. W Mistrzostwach może wziąć udział 100 widzów. W przypadku, gdy po zakończeniu zapisów dla uczestników indywidualnych i drużynowych będą wolne miejsca, pula miejsc dla widzów zostanie o nie powiększona.

7. W przypadku zbyt małej ilości chętnych Konferencja zostanie odwołana z podaniem przyczyny, a opłaty wpisowe zwrócone.

8. Formularz rejestracyjny lub adres do formularza rejestracyjnego dostępny będzie od 6 lutego 2017 r. na stronie internetowej www.testingcup.pl do czasu wyczerpania puli wolnych miejsc.

§ 5. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymają dyplomy uczestnictwa.

2. Wyniki (rozumiane jako klasyfikacja końcowa dla 10 pierwszych miejsc) zostaną podane 9 czerwca 2017 r. po zakończeniu Konferencji zgodnie z harmonogramem. Data ta jednak może ulec zmianie uwzględniając punkt § 3.37.

3. Wyniki rozumiane jako końcowa klasyfikacja dla wszystkich uczestników będą podane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Mistrzostw Konferencji na stronie www.testingcup.pl.

4. Nagrody konkursowe będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

5. Nagrody konkursowe będą odpowiednio powiększone o uzupełniającą nagrodę pieniężną. Nagroda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.

6. Uczestnik potwierdzi odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody.

7. Nagrody pieniężne zostaną przekazane uczestnikom przelewem bankowym na konto bankowe w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Mistrzostw.

8. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane uczestnikom po ogłoszeniu wyników Mistrzostw.

9. Uczestnicy Mistrzostw nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

10. Zdobywca nagrody w Mistrzostwach nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

11. Jeśli zwycięzca Mistrzostw nie odbierze nagrody w dniu Mistrzostw, będzie to możliwe w biurze Organizatora (ul. Mickiewicza 15 p.411, 40-086 Katowice) w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Mistrzostw. Po tym terminie prawo do nagrody przechodzi na rzecz Organizatora.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Mistrzostw.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe wprowadzone przez zgłaszającego w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity DZ.U. nr 101 poz.926 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

2. Organizator przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

3. Dokonanie Rejestracji w Mistrzostwach jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, oraz w celu świadczenia usług marketingowych.

4. Drużyna podając przy rejestracji nazwę firmy jako nazwę drużyny potwierdza posiadanie zgody na używanie nazwy firmy.

5. Dokonanie Rejestracji w Mistrzostwach jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska oraz nazwy drużyny w ramach działań informacyjnych i reklamowych prowadzonych przez Organizatora i podmioty z nim związane.

6. Udostępnianie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowej rejestracji. Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych prac, wypowiedzi i wizerunku uczestników Mistrzostw.

3. Uczestnicy nieprzestrzegający Regulaminu mogą zostać zdyskwalifikowani.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Zawodach i/lub Konferencji osoby, w przypadku której udokumentowano zachowanie niezgodne z etyką pracy testera oraz powszechnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania.

5. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Mistrzostw wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

7. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Mistrzostw, opłata wpisowa zostanie zwrócona. W takim przypadku nie przewiduje się żadnej innej rekompensaty.

8. Odwołania od decyzji Komisji Sędziowskiej będą przyjmowane w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Mistrzostw. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstrzygnięcia odwołania w ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017r. do czasu opublikowania nowego Regulaminu.

10. Poprzez akceptację Regulaminu uczestnik Mistrzostw oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń. Osoba zgłaszająca inne osoby do uczestnictwa oświadcza, że wszystkie zgłaszane przez nią osoby zapoznały się i akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami formularza rejestracyjnego.